Take a Look at Article

Horseshoe Le Fort I osteotomy for gummy smile and facial asymmetry: Two cases

Tsuyoshi Shimo, Shigehiro Takeda, Yasuhito Minamida, Humihiro Matsuzawa, Atsue Yamazaki, Naoko Toriya, Yuki Tomita, Tomofumi Kawakami, Masahiro Iijima and Hiroki Nagayasu
DOI: gsl.dcr.2019.000120